Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Ionawr 2021

Amser: 08.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Fay Bowen

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddArchwilio@senedd.cymru


------

<AI1>

(Rhag-gyfarfod preifat)

(09.00 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv

                                                                       

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 5

(09.30 - 10.45)                                                                    (Tudalennau 1 - 4)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cyngor Sir Ceredigion

Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol

Diana Davies, Rheolwr Corfforaethol

 

Cyngor Sir Ynys Môn

Annwen Morgan - Prif Weithredwr

Y Cyngh. Llinos Medi – Arweinydd

Gethin Morgan - Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad

</AI4>

<AI5>

(Egwyl)

(10.45 - 10.55)

</AI5>

<AI6>

3       Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 6

(10.55 - 12.10)                                                                                                

Cyngor Sir y Fflint

Karen Armstrong - Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol

 

Cyngor Sir Powys

Dr Caroline Turner - Prif Weithredwr

Emma Palmer - Bennaeth Trawsnewid a Chyfathrebu

</AI6>

<AI7>

4       Papur(au) i’w nodi

(12.10 - 12.15)                                                                                                

</AI7>

<AI8>

4a     Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (15 Rhagfyr 2020)

                                                                                          (Tudalennau 5 - 10)

</AI8>

<AI9>

4b     Cyfoeth Naturiol Cymru: Llythyr gan Clare Pillman, Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru (21 Rhagfyr 2020)

                                                                                        (Tudalennau 11 - 12)

</AI9>

<AI10>

4c     Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Crynodeb o ymgysylltu â phobl ifanc

                                                                                        (Tudalennau 13 - 21)

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(12.15)                                                                                                             

Eitem 6

</AI11>

<AI12>

6       Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

(12.15 - 12.30)                                                                                                

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>