Agenda - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Fideogynhadledd drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Chwefror 2021

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Helen Finlayson

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddIechyd@senedd.cymru


Drafft

------

<AI1>

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar senedd.tv.

</AI1>

<AI2>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.30)

 

</AI2>

<AI3>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

</AI3>

<AI4>

2       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

(09.30-10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 109)

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigaeth – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Arpan Guha, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Paul Mears, Prif Weithredwr – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 3 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Papur 4 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Addygsu Powys

Papur 7 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

</AI4>

<AI5>

Egwyl (10.30-10.45)

 

</AI5>

<AI6>

3       COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol (parhad)

(10.45-11.30)                                                                                                  

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigaeth – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Arpan Guha, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Paul Mears, Prif Weithredwr – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

</AI6>

<AI7>

4       Papurau i'w nodi

(11.30)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

4.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch gwaith dilynol ar effaith COVID-19 ar chwaraeon

                                                                                    (Tudalennau 110 - 119)

</AI8>

<AI9>

4.2   Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

                                                                                    (Tudalennau 120 - 121)

</AI9>

<AI10>

4.3   Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

                                                                                    (Tudalennau 122 - 123)

</AI10>

<AI11>

4.4   Llythyr at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

                                                                                    (Tudalennau 124 - 125)

</AI11>

<AI12>

4.5   Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

                                                                                    (Tudalennau 126 - 134)

</AI12>

<AI13>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.30)                                                                                                             

</AI13>

<AI14>

6       COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(11.30-11.40)                                                                                                  

</AI14>

<AI15>

7       Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 3 - Effaith ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl: Trafod yr adroddiad drafft

(11.40-12.10)                                                              (Tudalennau 135 - 192)

</AI15>

<AI16>

8       Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

(12.10-12.15)                                                              (Tudalennau 193 - 203)

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>