Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Fideo Gynadledda drwy Zoom

Dyddiad: Dydd Mercher, 13 Ionawr 2021

Amser: 09.03 - 12.08
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
11044


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau o’r Senedd:

Dai Lloyd AS (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AS

Jayne Bryant AS

Andrew RT Davies AS

Lynne Neagle AS

David Rees AS

Tystion:

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Alan Brace, Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Helen Finlayson (Clerc)

Claire Morris (Ail Glerc)

Lowri Jones (Dirprwy Glerc)

Dr Paul Worthington (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI2>

<AI3>

3       Papurau i’w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch caffael a chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn ystod y pandemig COVID-19.

3.1  Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI4>

<AI5>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y trefniadau olynol ar gyfer y cynlluniau cyflawni ar gyfer cyflyrau iechyd difrifol.

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI5>

<AI6>

3.3   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol.

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI6>

<AI7>

3.4   Llythyr at Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 9 Rhagfyr 2020.

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

</AI7>

<AI8>

3.5   Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 9 Rhagfyr 2020.

3.5 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

</AI9>

<AI10>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod y dystiolaeth

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a rhoddodd arweiniad ar faterion yr ymdrinnir â hwy yn ei adroddiad.

</AI10>

<AI11>

6       Blaenraglen waith

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd ar ei flaenoriaethau busnes ar gyfer gweddill tymor y gwanwyn.

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>